Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Passe-Partout – Klanten

Deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden of Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op al het aanbod, alle specifiek gedane aanbiedingen en rechtsverhoudingen en op elke (op afstand) tot stand gekomen overeenkomst tussen Passe Partout en de klant.[1]

Deze Algemene Voorwaarden zijn via de website van Passe Partout www.passepartoutart.com beschikbaar en voor eenieder openbaar. Tevens heeft elke cliënt en/de klant de gelegenheid deze per e-mail (voor elke transactie) op te vragen. In dat laatste geval zullen deze Voorwaarden onverwijld worden verstrekt. 

 

Art. 1 Definities

 • De onderstaande met hoofdletter geschreven definities hebben in het kader van deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:
 1. Passe Partout: Passe Partout Art Company KvK 77831373 BTW nummer: NL861162377B01 Tim Brienen: tim@passepartoutart.com +31 6 53561705 Thomas Nijbroek: thomas@passepartoutart.com +31 6 26871760
 2. Klant: iedere wederpartij van Passe Partout in (Kunst)transacties;
 3. Partijen: Passe Partout en de Klant ;
 4. Relatie: iedere andere wederpartij die (geen derde van) de Klant is
 5. Artist Agent: een namens Passe Partout opererende agent ten behoeve van Kunstenaars;
 6. Het Kunstwerk/De Kunstwerken: een kunstwerk in welke vorm dan ook dat te koop en/of te huur wordt aangeboden op passepartoutart.com en of via andere kanalen;
 7. De Kunstenaar: een wederpartij van Passe Partout die Kunstwerken of een Kunstwerk aanbiedt via de website passepartoutart.com of via bemiddeling of vertegenwoordiging, of op welke wijze dan ook, door Passe Partout;
 8. Bescheiden: stukken, certificaten, bewijzen, identificatie-documenten en dergelijken;
 9. Bestelling: het Kunstwerk/De Kunstwerken die de Cliënt en/of klant op welke wijze dan ook;
 10. Medewerker: een (natuurlijk) persoon werkzaam onder een arbeidsovereenkomst of namens of in opdracht of onder overeenkomst van opdracht of op welke wijze dan ook, optredend voor Passe Partout;
 11. Opdracht: de opdracht voor Passe Partout om iets te doen of een bepaald Kunstwerk voor de Klant te regelen;
 12. Conserveren: het als goed rentmeester onderhouden en onder zich houden van het Kunstwerk of de Kunstwerken in de bedenktijd. In de bedenktijd geldt de volgende maatstaf voor het conserveren van het Kunstwerk: De Klant gaat ermee akkoord en aanvaard dat hij/zij zich dient te houden aan de in maatschappelijk verkeerd aanvaardde maatstaf. De Klant doet of laat alles wat in zijn redelijke vermogens en tenminste wat in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is bij conservatie van Kunstwerken die een bepaalde waarde vertegenwoordigen in een thuissituatie – of op welke locatie het Kunstwerk dan ook wordt gehouden. De Klant verklaart het Kunstwerk te zullen behandelen zoals een galerie en/of museum en/of respectabel veilinghuis met het Kunstwerk zou omgaan[2].
 13. Werkzaamheden: alle werkzaamheden ten behoeve van de Klant. Deze zijn in beginsel, maar niet uitsluitend, verbonden aan de Levering van Kunstwerken.
 14. Overeenkomst: Overeenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

 

Art. 2 Toepasselijkheid

2.1       Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten, rechtsbetrekkingen, leveringen van Kunstwerken en of een Kunstwerk of vertegenwoordiging door of namens Passe Partout, hoe ook genaamd, waarbij Passe Partout zich verbindt/zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor en/of een Kunstwerk te leveren aan de Klant, alsmede op alle daaruit voor Passe Partout voortvloeiende Werkzaamheden en of betrekkingen.

2.2       Partijen kunnen alleen afwijken van deze Voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3       Indien enige voorwaarde in deze Voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de opdrachtbevestiging of specifieke Overeenkomst dan geldt de in de specifieke Overeenkomst opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

2.4       Deze Voorwaarden geleden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten of andere transacties.

2.5       Op deze Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke- en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening of de uitvoering van de offerte/de overeenkomst aan de Klant door of vanwege Passe Partout zijn betrokken.

2.6       Partijen sluiten toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende Algemene Voorwaarden van de Klant; Wederpartij; Kunstenaar of van derden uitdrukkelijk uit.

 

 Art. 3 Gegevens Klant

3.1       De Klant is gehouden om alle Bescheiden, daaronder alle in het maatschappelijk verkeer vereiste licenties, identiteitsbewijzen en echtheidscertificaten, die Passe Partout naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht of de Levering van het Kunstwerk of de Kunstwerken in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Passe Partout te stellen. Passe Partout bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze.

3.2       De Klant staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn.

3.3       De Klant vrijwaart Passe Partout en al haar vertegenwoordigers voor schade die het gevolg is van onjuist of onvolledige Bescheiden.

3.4       Voor rekening en risico van de Klant zijn de door Passe Partout gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Passe Partout, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Klant van voor de uitvoering van de Werkzaamheden en of Levering(en) van de voor het en de Kunstwerk(en) noodzakelijke Bescheiden.

3.5       In geval van elektronische verzending van informatie – waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) echtheidscertificaten, identiteitsdocumentatie, tekeningen, taxatierapporten, Kunstwerken of aan de transactie gelieerde stukken – van (en in opdracht van) de Klant door Passe Partout aan derden, wordt de Klant aangemerkt als de Partij die de betreffende informatie ondertekent en verzendt.

3.6       Passe Partout heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht of de Levering op te schorten tot het moment dat de Klant aan de in het eerst lid genoemde verplichting heeft voldaan.

3.7       Op eerste schriftelijk verzoek van de Klant zal Passe Partout de originele, door de Klant verstrekte, Bescheiden aan de Klant retourneren.

 

Art. 4 Bestellen Kunstwerk(en) en aanvaarden van de Overeenkomst

4.1       De Klant bestelt (een) Kunstwerk(en) doormiddel van een online bestelformulier op de website www.passepartoutart.com en/of in specifieke transacties tussen vertegenwoordigers van Passe Partout en de Klant (op kunstbeurzen) en/of onderhands en/of middels veiling via een daartoe bestemd veilinghuis.

4.2       Op het bestelformulier wordt de totaalprijs van de Bestellingen van de Klant getoond inclusief de Belasting Toegevoegde Waarde edoch exclusief out of pocket costs zoals bezorgkosten en of andere door Passe Partout ten behoeve van de Klant gemaakte kosten of nog te maken kosten.

4.3       Naast de in Artikel 4.2 genoemde kosten kunnen in specifieke transacties de door Passe Partout gemaakte kosten ten behoeve van de Klant en de declaraties van de door Passe Partout ten hoeve van de Klant ingeschakelde derden aan de Klant in rekening worden gebracht.

4.4       Passe Partout heeft het recht om betaling van een voorschot te vragen indien dat in een specifieke transactie uitdrukkelijk door Passe Partout is bepaald. Het niet (tijdig) betalen van het voorschot kan een reden zijn voor Passe Partout om de Werkzaamheden en/of de Levering van het/de Kunstwerk(en) (tijdelijk) op te schorten.

4.5       Op het bestelformulier geeft de Klant aan of hij/zij het Kunstwerk bezorgd wil hebben. Zie Artikel 4.2 omtrent hoe omgegaan wordt met bezorgkosten.

4.6       Als de Klant de bestelling via het bestelformulier heeft afgerond heeft hij/zij daarmee het aanbod, in de zin van het Burgerlijk Wetboek, via elektronische weg aanvaard.

4.7       De Klant ontvangt per e-mail bevestiging van de Bestelling.

4.8       Na de bevestiging volgt de factuur per e-mail.

4.9       De levering vindt na afstemming met de Klant op een wijze be spoke per transactie of serie transacties uitgevoerd.

 

Art. 5 Het aanbod aan Kunstwerken op de website en elders 

5.1       Kunstwerken worden online op de website www.passepartoutart.com aangeboden.

5.2       Kunstwerken worden tevens op andere wijzen aangeboden, zoals, maar niet beperkt tot:

            – veilinghuizen;

            – kunstbeurzen;

            – galeries of andere derden;

            – via de Kunstenaar.

5.3       Passe Partout doet al het noodzakelijke om alle Kunstwerken waarheidsgetrouw en foutloos op de website te doen verschijnen. Ieder Kunstwerk wordt adequaat beschreven.

5.4       Passe Partout is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten, omissies en of andere tekortkomingen door (toedoen) van de Kunstenaar en/of derden en/of de Klant.

5.5       Passe Partout is tevens op geen enkele wijze aan aansprakelijk voor achteraf incorrecte informatie op de website of afwijkingen in kleur van de foto’s en/of afbeeldingen van Kunstwerken.

 

Art. 6 Ophalen Kunstwerk(en) en Betaling

6.1       Indien de Klant het werk wil ophalen geeft hij/zij dit aan op het Bestelformulier waarna Passe Partout de Klant zal contacteren.

6.2       De locatie voor ophalen van Kunstwerken kan verschillen per Kunstwerk en zal soms ook bij de Kunstenaar geschieden.

6.3       Na ontvangst van bevestiging van Betaling geschiedt de Levering door bezorging in de zin van Artikel 7 van deze Voorwaarden of wordt een afspraak gemaakt voor het ophalen van het Kunstwerk.

 

Art. 7 Bezorging Kunstwerken

7.1       Overeenkomstig met Artikel 4.9 van deze Voorwaarden vindt bezorging plaats na afstemming met de Klant op een wijze be spoke per transactie of serie transacties.

 

Art. 8 Levertijd

8.1       In beginsel is de geschatte levertijd overeenkomstig de per Kunstwerk vermeldde levertijd op de website.

8.2       Passe Partout sluit iedere aansprakelijkheid voor (gevolg)schade op grond van overschrijding van de levertijd nadrukkelijk uit.

8.3       Passe Partout houdt de Klant op de hoogte over de Levering en de leveringstijd. In het bijzonder in gevallen waar de Levertijd afwijkt zoals bedoeld in artikel 8.2 van deze Voorwaarden.

 

Art. 10 Retourneren van Kunstwerken binnen de bedenktermijn

10.1     In geval de de Klant niet tevreden is met de aankoop kan de Klant het Kunstwerk binnen 7 (zeven) kalenderdagen voor retour aanbieden.

10.2     Passe Partout en de Klant spreken overeenkomstig de wijze als bepaald in Artikel 4.9 van deze Voorwaarden ten aanzien van de levering, be spoke een wijze, tijd, datum en plaats af om de Kunstwerken/het Kunstwerk te retourneren.  

 

Art. 11 Verantwoordelijkheid Klant voor Kunstwerken tijdens Bedenktijd

11.1     De Klant is verplicht en gehouden het Kunstwerk te Conserveren tijdens de bedenktijd.

11.2     Passe Partout geeft op maat conservatie richtlijnen voor de Klant die dat behoeft.

 

Art. 12 Aansprakelijkheid

12.1     De bezorging of andere be spoke wijzen van levering zijn voor rekening en risico van de Klant, tenzij hier nadrukkelijk en expliciet van afgeweken wordt in een specifieke Overeenkomst en transactie.

12.2     In geval op basis van Art. 12.1 van deze Voorwaarden wordt afgeweken naar aansprakelijkheid voor de Kunstenaar, kan deze nooit voor meer dan de oorspronkelijke verkoopprijs aansprakelijk gesteld worden.

12.3     In geval op basis van de Art. 12.1 van deze Voorwaarden genoemde Overeenkomst het risico niet bij de Klant ligt bij de bezorging of andere gevallen van be spoke levering, ligt het risico bij de Klant op het moment dat de Klant het Kunstwerk in ontvangst neemt en of in ontvangst laat nemen of doet nemen.

12.4     De Klant is volledig aansprakelijk voor alle schade aan het Kunstwerk(en) die in de bedenktijd is ontstaan, inclusief elke afgeleide vormen van (gevolg)schade. De Klant kan echter nooit voor meer dan [driemaal] de kostprijs van het Kunstwerk aansprakelijk gesteld worden, tenzij hij zich niet heeft gehouden aan de maatstaf voor Conserveren tijdens de bedenktijd.

12.5     Passe Partout sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaan is bij de Klant op welke grond dan ook, tenzij uitdrukkelijk en expliciet anders overeengekomen tussen Partijen bij een specifieke transactie.

 

Art. 13 Wet- en Regelgeving 

13.1     De Klant verleent volledige medewerking aan de verplichtingen die voor Passe Partout voortvloeien uit de toepasselijke wet en regelgeving.

13.2     Passe Partout treft passende maatregelen om de van de Klant  afkomstige persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie te beschermen. Passe Partout zal Medewerkers en in te schakelen derden inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie in gevallen waar dat van toepassing is. Verwerking van persoonsgegevens door Passe Partout vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, zoals de AVR (GDPR).

13.3     De Klant is ermee bekend dat Passe Partout in sommige gevallen op basis van (inter)nationale wet- of regelgeving verplicht wordt tot openbaarmaking van (vertrouwelijke) informatie de Klant. Voor zover nodig, geeft de Klant hierbij haar toestemming en medewerking aan dergelijke openbaarmaking, waaronder (maar niet uitsluitend) in de gevallen dat Passe Partout:

 1. in wet- en (Beroeps)regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend geworden, verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties dient te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten.
 2. in bepaalde situaties een fraudemelding moet doen;
 3. verplicht is om een onderzoek te doen naar de (identiteit van) deKlant, dan wel dienst cliënt en/of hulppersoon.

13.4     Passe Partout sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaan is bij de de Klant ten gevolge van het voldoen door Passe Partout aan de voor haar gelden wet- en regelgeving.

13.5     Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit Artikel 13 van deze Voorwaarden opleggen aan door hen in te schakelen derden.

 

Art. 14 Intellectuele Eigendom

14.1     Het uitvoeren van de Opdracht en/of de Levering door Passe Partout houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Passe Partout en/of de Kunstenaar rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht en/of Levering behoren toe aan Passe Partout en/of de Kunstenaar.

14.2     Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Passe Partout en/of de Kunstenaar rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Passe Partout gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om: schilderijen, ontwerkpen, tekeningen, beelden, foto’s, geschriften, etsen, combinaties van kunstwerken en andere geestesproducten. Het betreft hier dus expliciet niet om aangekochte en betaalde Kunstwerken.

14.3     Het is Klant niet toegestaan om de in het tweede lid van dit Artikel 14 van de Voorwaarden genoemde Kunstwerken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Passe Partout en de Kunstenaar aan derden ter hand te stellen.

 

Art. 15 Overmacht

15.1     Als Passe Partout de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek, dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Passe Partout alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen. 

15.2     Indien er een beroep op overmacht wordt gedaan door Passe Partout bij intreden van de overmachtssituatie en Passe Partout al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is Passe Partout gerechtigd de verrichte Werkzaamheden of de het afzonderlijke deel van de Levering afzonderlijk en tussentijds te facturen en dient de Klant deze factuur te voldoen alsof betrof het een afzonderlijke transactie.

 

Art. 16 Verkoopprijs en (meer)kosten

16.1     De door Passe Partout uitgevoerde Levering wordt op basis van betaling van de factuur aan de Klant gedaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Reistijd en verblijfkosten ten behoeve van de Levering worden (apart) in rekening gebracht.

16.2     Naast het Verkoopprijs worden door de Passe Partout gemaakte kosten en de declaraties van de door Passe Partout ingeschakelde derden aan de Klant in rekening gebracht.

16.3     Passe Partout heeft het recht om de betaling van een voorschot te vragen aan de Klant in gevallen waar niet de standaardsituatie van vooraf betalen van toepassing is.

 

Art. 17 Opschortingsrecht Passe Partout

17.1     Het niet (tijdig) betalen van het voorschot kan een reden zijn voor Passe Partout om de Werkzaamheden en of de Levering van het Kunstwerk en/of de Kunstwerken (tijdelijk) op te schorten.

 

Art. 18 Vervaltermijn klachten en vorderingen

18.1     Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle klachten, vorderingsrechten, claims en andere bevoegdheden van de Klant uit welke hoofde dan ook jegens Passe Partout in verband met het verrichten van de Werkzaamheden en of de Levering van het Kunstwerk en/of de Kunstwerken, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Passe Partout bekend werd of redelijkerwijs bekend had moeten zijn met het bestaand van deze rechten of in het geval van klachten en claims na drie maanden na aanvang van de Overeenkomst of het afronden van de koop in bepaalde gevallen. 

 

Art. 19 Toepasselijk recht en Forumkeuze

19.1     Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

19.2     Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Passe Partout gevestigd is.

19.3     In specifieke gevallen, zoals, maar niet beperkt tot, de aankoop van Kunstwerken met een Verkoopprijs van meer dan honderd duizend euro (€100.000,-) kunnen Partijen in de Overeenkomst bij die specifieke transactie opteren voor arbitrage.

 

Art. 20 Reparatieclausule Nietigheden

20.1     Als enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechtelijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst.

 

[1] Zie Artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden voor de volledige toepasselijkheid van deze voorwaarden.

[2] De uitleg van de definitie Conserveren, meer in het bijzonder de maatstaf die geldt, maakt integraal deel uit van de deze Voorwaarden. De Klant is op de hoogte van het feit dat Passe Partout schade door ondeugdelijke conservatie in rekening zal brengen bij de Klant.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google